Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

wardah
wardah
5908 8c01

April 25 2017

wardah

April 21 2017

wardah

“The speed at which the sakura blossom petals fall… Five centimeters per second..”

April 20 2017

wardah
wardah

April 15 2017

1263 b33c 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagdziejestola gdziejestola
wardah

April 14 2017

2968 47cb

April 11 2017

wardah
4196 c64d
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
wardah
5040 a55a
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola

April 10 2017

wardah
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’

April 09 2017

6995 3385 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahormeza hormeza

April 08 2017

wardah

April 05 2017

April 02 2017

wardah
0266 257f 500
Reposted fromfelicka felicka viawwannie wwannie
wardah
2508 a36e
Reposted fromlove-winter love-winter viawwannie wwannie
wardah

April 01 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl